miércoles, 10 de abril de 2013


Comparació de jornades escolars amb altres escoles
El darrer dia de classe, en vam posar en petit grup per comparar les diferents jornades escolars de les cinc escoles on estem realitzant les nostres pràctiques. Entre aquests centres, vam trobar diferents similituds i diferències que ens va fer intercanviar una multitud d’opinions personals. En definitiva, va ser una conversa molt interessant, perquè vam podem contrastar la forma de treballar de cada escola i es va poder observar les prioritats que tenen cada una d’elles sobre el procés d’ensenyament i aprenentatge dels infants.
Primer, cal mencionar les diferències d’horari en les entrades i les sortides. La meva escola, ofereix un horari amb molta flexibilitat, d’una hora i mitjà, perquè les famílies deixin i recullin als seus fills. Això, facilita a les famílies que puguin deixar als seus fills grossos a l’escola pública que tenim al devora dins una mateixa franja horària. A més, la mestra pot donar la benvinguda a cada família d’una forma més individualitzada, per informar-se sobre l’estat de l’infant o altres temes personals. En canvi, hi ha una escola que només dona a les famílies quinze minuts per realitzar el moment d’arribada. Crec que aquest temps és massa just per poder atendre a cada família de la forma que es mereix.    
Un altre aspecte a destacar comparant el meu centre amb aquesta escola, són les activitats que realitzen els infants just arriben a l’escola. Els infants de la meva aula solen jugar al racó de jocs didàctics, a racons simbòlics o amb altres tipus de material com plastilina o pintures, fins que tots els infants arriben. En canvi, aquesta escola els fa seure fins l’arribada de tots els infants. Per la poca experiència que tinc, crec que fer seure tant estona als infants, pot provocar que els infants estiguin desconcentrats a l’hora de realitzar el bon dia i les activitats que es duen a terme dins aquesta.  
Respecte a altres rutines del dia a dia, he trobat moltes semblances entre les diferents escoles, com és el cas del control d’esfínters i l’hora del berenar. Les mestres sempre intenten que els infants vagin desenvolupant la seva pròpia autonomia, per això, els infants estan acostumats a anar al bany quan tenen ganes, a cercar i deixar el berenar al seu lloc i a recollir el material de les diferents activitats proposades durant el dia. També, a tots els centres, es realitzen els mateixos estils d’agrupaments: petit grup, gran grup o desdoblaments per realitzar les activitats d’una forma més qualitativa.
Per altra banda, he de dir que totes fem les pràctiques amb infants de la mateixa edat, tercer d’educació infantil. Per això, els jocs i les activitats que realitzen els infants són comuns. Entre aquestes trobem: els racons simbòlics, psicomotricitat, música, experimentació, plàstica, etc.  
En conclusió, crec que totes les escoles tenen més semblances que diferències, tret de l’escola comentada. A més, aquesta realitza la jornada escolar de  forma partida. Aquest, pot ser un dels trets perquè presenti diferències entre la resta d’escoles comentades. Encara així, tots els centres destaquen per la gran importància que l’hi donen als moments quotidians, a la bona relació amb les famílies i al respecte del ritme d’aprenentatge dels infants.
Una cosa que potser canviaria de la meva escola, és recordar, per exemple, en el bon dia les activitats que van realitzar el dia anterior. Hi ha un centre on realitzen una assemblea d’acomiadament. Crec que aquesta assemblea hauria de tenir la mateixa importància que el moment del bon dia. D’aquesta manera, els infants aprendrien a reflexionar sobre el que han fet i el per què i, a més, assimilarien cada vivència d’aula.
Realitzant aquesta reflexió, he treballat la competència 3.2 i 4.2 perquè he reflexionat sobre l’organització dels diferents centres escolars i perquè he comparat i identificat bones pràctiques educatives. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario