miércoles, 27 de febrero de 2013


Competències de l’assignatura

1.     És autònom en l’aprenentatge

1.1. Cerca i accedeix a dades i recursos existents a l’hora de resoldre les activitats, tasques i situacions que es plantegen al Pràcticum i a l’assignatura
1.2. Reflexiona i pondera sobre elements que porten a una bona actuació professional
1.3. Accedeix i revisa altres blocs i experiències per tal d’ampliar la pròpia formació
1.4. Arriba a conclusions elaborades a partir de la contrastació de la informació recollida tant de la teoria com de la pràctica.

2.     Reflexiona sobre el seu propi procés d’aprenentatge

2.1. Identifica punts forts i punts febles quant a les seves capacitats i competències professionals
2.2. Identifica les pròpies creences i concepcions; contrasta les creences personals amb les pràctiques i activitats que observa al centre
2.3. Descriu el que vol aprendre, els objectius que es proposa
2.4. Es fa preguntes relacionades amb el propi procés d’aprenentatge (formació rebuda, formació futura...)
2.5. Recull dubtes i dilemes
2.6. Argumenta el que ha fet i per què
2.7. Reflexiona sobre els seus errors i cerca maneres de millorar en la seva actuació professional

3.     Analitza i reflexiona sobre el funcionament dels centres d’Educació Infantil

3.1. Es fa preguntes sobre el que ha observat quant al funcionament del centre
3.2. Aporta reflexions en quant a l’organització del centre: distribució del temps i de l’espai, dinàmiques de treball, coordinació entre professorat, relació amb les famílies i amb el context proper; i contrasta aquestes reflexions amb evidències
3.3. Contrasta allò que recullen els documents del centre amb les pràctiques i rutines que es realitzen


4.     Analitza i reflexiona sobre els processos d’ensenyament-aprenentatge

4.1. Identifica els marcs teòrics que justifiquen o qüestionen les pràctiques que es duen a terme a l’aula
4.2. Identifica bones pràctiques, les compara
4.3. Elabora hipòtesis de per què passa un fet concret a partir d'un recull d'informació.

5.     Reflexiona sobre el procés de millora

5.1. Reflexiona sobre els trets diferencials entre bones pràctiques i projectes de millora
5.2. Justifica i contextualitza el projecte de millora a partir de l'anàlisi de necessitats i de la identificació del problema.
5.3. Cerca informació en relació amb el projecte de millora i aporta referències bibliogràfiques
5.4. Preveu els obstacles i les resistències en l'aplicació del projecte de millora 


REFLEXIÓ PERSONAL

Quant al primer punt, és autònom en l’aprenentatge, sempre intento cercar tots aquells recursos que em poden ajudar per ampliar els meus coneixements, millorant així els meus aprenentatges. M’agrada poder tenir al meu abast diferents informacions tant de llibres, Internet, com dels debats i suggeriments de les meves companyes, perquè d’aquesta manera puc analitzar les diverses informacions, contrastar-les i treure’n unes conclusions. També, en considero una persona molt reflexiva i, per tant, utilitzo els diferents recursos per cercar les estratègies més adequades davant possibles situacions inesperades.

Sobre el propi procés d’aprenentatge, sempre intento analitzar quins són els meus punts forts i els meus punts febles per tal de millorar-los i saber que puc fer per resoldre’ls. Com a punts forts, puc dic que soc molt perfeccionista, molt observadora i tinc bona mà per les tecnologies. En canvi, els meus punts febles són la forma d’expressar-me, perquè ser el que vull dir però a vegades no sé com explicar-me i les faltes d’ortografia, que encara que vaig millorant encara alguna faig. Amb les pràctiques, sempre intento posar en pràctica tot el què he après fins ara, sobretot en què hem d’escoltar els infants i respectar la diversitat i els diferents ritmes d’aprenentatge. Sempre que realitzo alguna activitat em demano que vull aconseguir, fins on vull arribar, que pretenc, etc. aquestes preguntes em van molt bé per saber fer-me una avaluació inicial i una avaluació final del meu propi procés d’aprenentatge. Quant els errors, m’agrada saber les coses que puc millorar, soc una persona molt oberta i flexible i no em fa por equivocar-me perquè de tot aprenem.

Per altra banda, quant a l’anàlisi i reflexió sobre el funcionament dels centres d’Educació Infantil, com he dit abans, soc una persona molt observadora, m’agrada veure com treballen les persones perquè totes tenen la seva manera de fer i, per tant, de totes vaig agafant cosetes. També, m’agrada poder contrastar el que he après fins ara amb les meves pràctiques per reflexionar sobre les coses que fan o es podrien millorar. Per això, quant tinc una idea o algun dubte m’agrada poder dir el què penso o donar altre punt de vista o saber el per què de les coses, sempre des del respecte. De moment estic d’observadora i, poc a poc, vaig fent alguna intervenció tant a l’aula com a les reunions, ja que ens deixen participar molt i pel que vist, aquesta escola segueix la mateixa línea que els documents que ens han facilitat.

Quant a l’anàlisi i reflexió sobre els processos d’ensenyament aprenentatge, crec que aquest centre respecte molt el ritme d’aprenentatge dels infants, tenen una bona organització de les rutines del dia a dia, els infants aprenen mitjançant els contes i, a partir d’aquests, es disfressen, fan capses viatgeres amb la participació de les famílies, fan excursions, fan cançons i balls i diverses activitats més. Per tant, els infants estan sempre molt motivats perquè treballen a partir dels seus interessos i perquè fan activitats significatives per a ells.  Són infants que et demanen molt d’afecte i atenció, que els hi agrada explicar-te moltes coses de les que fan i necessiten que se’ls hi doni un temps individualitzat a cada un d’ells. Per aquest motiu, amb la capsa viatgera, cada setmana un infant és sent el protagonista de la història, mostra els seus dibuixos, explica el conte i canta la cançó del protagonista de la història, aquest és un moment per ell, només per ell.  

Finalment, sobre la meva reflexió sobre el procés de millora, crec que l’escola utilitza molt material de plàstic. En aquest moment, estan intentant canviar això, van utilitzant material reciclat i proposen espais amb material natural i d’experimentació. A les aules, predomina les joguines de plàstic, encara que tenen una cuina de llenya. El nostre projecte de millora tracta sobre el material reciclat. Ens han proposat canviar tot el material de plàstic del pati, per material natural i reciclat, cerquen propostes senzilles i innovadores que donin un sentit  significatiu a aquests moments educatius. De moment, hem estat reflexionant que podríem fer, hem extret algunes idees amb algunes informacions i, poc a poc anem avançant per aconseguir aplicar el nostre projecte a l’escola.